دبیرستان شاهد حضرت فاطمه الزهرا (دوره اول )
اولیاء مدرسه
   
 
 

 سرکار خانم معصومه غفارپور

 
پست الكترونیكی :

 

سوابق تحصیلی :
 
 
سوابق كاری :
 
 
 
 
 
 
تا
 
 

سخن مدیر