شرکت در مسابقات 
شرکت صد درصدی در تمام مسابقات  ورزشی تیمی و انفرادی حضور فعال و پر شور داشتند.
منتظر خبر های خوب در این زمینه باشید . 
  کسب مقام ورزشی   
کسب مقام سوم منطقه 2 آموزش و پرورش در رشته والیبال