دبیرستان شاهد حضرت فاطمه الزهرا (دوره اول )
تصویر گردان
   
 
 

خبر جدید 

با  استقبال شما دانش آموزان گرامی دو کلاس آشپزی ودسر با مربیان عزیز سر کارخانم ملکی و سرکار خانم زودیز به کلاسهای فوق برنامه اضافه شد 
 
 
 

کلاسهای فوق برنامه 96-95

برگزاری  کلاسهای  سفره آرایی  توسط سرکار خانم  محمدی

برگزاری  کلاسهای  ریاضی پیشرفته پایه نهم   توسط سرکار خانم  سرافرازی

برگزاری  کلاسهای  ریاضی پیشرفته پایه هشتم   توسط سرکار خانم  مرادی

برگزاری  کلاسهای  سفال و خشت توسط سرکار خانم  اسکندری

برگزاری  کلاسهای  سرود وتاتر توسط سرکار خانم  عربلو

برگزاری  کلاسهای  والیبال توسط سرکار خانم  علی خانی

برگزاری  کلاسهای  شیرینی پزی توسط سرکار خانم  آوج

برگزاری  کلاسهای  صوت و لحن  توسط سرکار خانم  طهمازی

برگزاری  کلاسهای  ایروبیک توسط سرکار خانم سروری