اولیاء مدرسه
   سرکار خانم آرزو رانفر دبیر تربیت بدنی    
کارشناسی ارشد تربیت  بدنی