اولیاء مدرسه
  سرکار خانم نسیم مفیدی  
   
پست الکترونیکی  
 
سوابق تحصیلی :
دبیری مطالعات اجتماعی
 
سوابق كاری :
 
تالیفات و سوابق پژوهشی :
 
 
     
  سرکار خانم مریم اکبری    
دبیر مطالعات