اولیاء مدرسه
   
     
 
     
سرکار خانم نسیم مفیدی
 
   
پست الکترونیکی  
 
سوابق تحصیلی :
دبیری مطالعات اجتماعی
 
سوابق كاری :
 
تالیفات و سوابق پژوهشی :
 
 
 
     
 
     
سرکار خانم مریم اکبری  
 
دبیر مطالعات