دبیرستان شاهد حضرت فاطمه الزهرا (دوره اول )
اولیاء مدرسه
 
سرکار خانم نسیم مفیدی
   
پست الکترونیکی  
 
سوابق تحصیلی :
دبیری مطالعات اجتماعی
 
سوابق كاری :
 
تالیفات و سوابق پژوهشی :
 
 
 
سرکار خانم مریم اکبری  
دبیر مطالعات