اولیاء مدرسه
   
     
 
     
سرکار خانم خدیجه طاهری 
 
متن را وارد نمایید
 
     
 
     
سرکار خانم نصیری 
 
      
 پست الکترونیکی  
 
سوابق تحصیلی :
 
       
سوابق كاری :
 
 
     
 
     
سرکار خانم سرلک
 
   
پست الکترونیکی
سوابق تحصیلی :
لیسانس ادبیات فارسی
فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی
سوابق كاری :
22 سال سابقه تدریس ادبیات فارسی
تالیفات و سوابق پژوهشی :
پژوهش : تطور نثر فارسی در صد سال (مشروطه تا معاصر)
 
     
 
     
صندوق ارتباط با خانم کرباسی
 
گیرنده