اولیاء مدرسه
  سرکار خانم خدیجه طاهری   
متن را وارد نمایید
     
  سرکار خانم نصیری   
      
 پست الکترونیکی  
 
سوابق تحصیلی :
 
       
سوابق كاری :
 
     
  سرکار خانم سرلک  
   
پست الکترونیکی
سوابق تحصیلی :
لیسانس ادبیات فارسی
فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی
سوابق كاری :
22 سال سابقه تدریس ادبیات فارسی
تالیفات و سوابق پژوهشی :
پژوهش : تطور نثر فارسی در صد سال (مشروطه تا معاصر)
     
     
صندوق ارتباط با خانم کرباسی
گیرنده